کد خدمت پینیت

توضیحات کد خدمت :

  • ارائه اصل بخشنامه ها به صورت روزانه ( از طریق ایمیل یا تگلرام یا واتساپ )
  • ارائه مجموعه هفتگی ( از طریق ایمیل + سایت )
  • ارائه پیوستهای مربوط به مجموعه هفتگی ( از طریق ایمیل یا تگلرام یا واتساپ )
  • ارائه فصلنامه ( کتاب + فایل PDF )

نحوه ارائه: ایمیل – تلگرام – واتساپ – سایت – پست سفارشی

سطح اشتراک خود را انتخاب کنید